CSR

CSR Biura Obsługi Wierzytelności INFOS

 

CSR (Corporate Social Responsibilty) jest to idea, która zakłada, że organizacja niezależnie od aspektu ekonomicznego, dobrowolnie uwzględnia w swoim działaniu Interesariuszy i środowisko. Taka forma prowadzania działalności charakteryzuje się odpowiedzialnością wobec społeczeństwa, któremu służy.

 

Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS rozumie, że jest osadzone w przestrzeni społecznej, na którą wpływa, w związku z czym realizując swoje cele uwzględnia interesy otoczenia.

 

W ramach działań związanych z CSR można wyróżnić dwa poziomy: wewnętrzny i zewnętrzny.

 

Poziom wewnętrzny: Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS ma świadomość, że uwzględnienie podmiotowości pracowników jest moralnym obowiązkiem organizacji, którego realizacja daje wartość dodaną w postaci zaufania i szacunku w relacjach wewnętrznych.

Realizując swoje cele Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS dba o możliwość szeroko pojmowanego rozwoju swoich pracowników jednocześnie przeciwdziałając dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie czy szeroko pojęte poglądy.

W organizacji promowane są wartości etyczne oraz ekologiczne.

 

Poziom zewnętrzny: W związku z rozwojem przemysłowym współczesnego świata, jednym z kluczowych problemów stało się środowisko naturalne, które często staje się ofiarą postępu.

Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS uwzględnia ten aspekt w swoim postępowaniu - między innymi w kontekście wyboru floty samochodowej.

Działalność windykacyjna jest bardzo specyficzna. Operuje ona w przestrzeni narażonej na liczne konflikty interesów i dylematy natury moralnej. Mając świadomość, że obszar ten jest niezwykle newralgiczny, spółka ustanowiła i postępuje zgodnie z kodeksem etyki, który stanowi ramy aktywności windykacyjnej, której filarami są: poszanowanie godności ludzkiej i uczciwość w działaniu.

W kontekście relacji biznesowych Biuro Obsługi Wierzytelności INFOS postępuję zgodnie z zasadami transparentności i partnerstwa, które pozwalają lepiej rozumieć potrzeby Klientów i współpracować z nimi w sposób elastyczny.

Spółka posiada wdrożony certyfikat ISO 9001:2008.

 

Relacje wobec pracowników:

- Dbamy o komfort pracy pracowników B.O.W. INFOS:

1. prowadzimy politykę otwartych drzwi,

2. szanujemy poglądy każdego pracownika, jeśli nie obrażają one nikogo,

3. prowadzimy projekty edukacyjne mające na celu rozwój intelektualny pracowników,

4. organizujemy cykliczne imprezy, podczas których pracownicy mogą się spotkać i odprężyć,

5. zatrudniamy osoby uczące się, do których dopasowujemy elastycznie grafik.

 

 

Działania na rzecz równości:

- Spółka w ramach obszaru kadr stosuje politykę antydyskryminacyjną:

1. skład pracowników wybierany jest zawsze pod względem wiedzy, kompetencji i umiejętności,

2. kobiety i mężczyźni traktowani są w sposób równych (zarówno w ramach codziennych czynności jak i w kwestii awansów – walka ze zjawiskiem szklanego sufitu),

3. spółka nie ogranicza się do zatrudniania wyłącznie Polaków – jej szeregi zasilali również obywatele innych krajów,

4. spółka nie ogranicza się do zatrudniania tylko ludzi młodych, każdy, niezależnie od wieku, kto spełnia wymogi merytoryczne może rozpocząć współpracę.

 

Działania na rzecz środowiska naturalnego:

- Spółka dba o ograniczanie impaktu jej działalności na środowisko naturalne,

1. spółka dzierżawi wydajne urządzenia wielofunkcyjne, które programowo drukują w systemie dupleks, a więc liczba wydrukowanych kartek jest zmniejszona o połowę,

2. w spółce została wprowadzona zasada, która wyraża się w zaleceniu korzystania z elektronicznego obiegu dokumentacji,

3. flota samochodowa została zmodyfikowana pod kątem redukcji zużywania benzyny,

4. na terenie siedziby spółki wprowadzono sortowanie śmieci.

 

Działania wobec Klientów:

Spółka dba aby relacje z Klientami nie ograniczały się tylko do wymogów formalnych.

1. Klienci mają stały dostęp do swoich spraw on-line,

2. Regularnie badany jest poziom satysfakcji Klienta w odniesieniu do świadczonych przez spółkę usług,

3. W przypadku wyjaśniania spraw spornych toczących się po zakończeniu współpracy, spółka INFOS zawsze angażuje się w ramach swoich możliwości w rozwiązanie problemu.