Słownik terminów windykacyjnych

Dług - oznacza niespełniony obowiązek pewnego świadczenia na rzecz innej osoby. Świadczenie to może być zarówno pieniężne, jak i rzeczowe. Oznacza to, że długiem jest wszystko to, czego może od zobowiązanego (dłużnika) żądać osoba uprawniona (wierzyciel).

Dłużnik - to osoba fizyczna lub prawna zobowiązana na podstawie umowy lub czynności prawnej do spełnienia świadczenia (pieniężnego lub rzeczowego) na rzecz innej osoby (wierzyciela).

Nakaz zapłaty - orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów. Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni, od dnia doręczenia nakazu, zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu.

Odsetki - wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy lub rzeczy; innymi słowy – kwota, którą musisz zapłacić, gdy nie wywiązujesz się terminowo ze swojego zobowiązania. Jest ona obliczana według określonej stopy procentowej, tzn. w stosunku do wysokości kapitału i w stosunku do czasu korzystania z niego.

Przeterminowanie wierzytelności - czas, jaki upłynął od wyznaczonego terminu zapłaty.

Weksel - papier wartościowy, w którym wystawca bądź wskazana przez niego osoba zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty w oznaczonym terminie.

Wierzyciel - osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją zobowiązanie. Uprawnienie wierzyciela nazywane jest wierzytelnością, a zobowiązanie dłużnika - długiem.

Wierzytelność - uprawnienie przysługujące wierzycielowi do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego

Wierzytelność wymagalna - wierzytelność, której termin płatności już nadszedł. W sytuacji, kiedy zobowiązanie nie zostało zaspokojone, wierzyciel ma prawo podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie zapłaty należnej kwoty.

Wierzytelność niewymagalna - wierzytelność, której termin płatności jeszcze nie minął.

Windykacja - pozasądowe lub sądowe działania, mające na celu zaspokojenie roszczeń.